تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مولدهای هوای گرم شعله مستقیم


مولد های (کوره های) هوای گرم ظرفیت بالای شعله مستقیم گاز، گازوئیل و مازوت


این مولدها در ابعاد و ظرفیت های حرارتی مختلف مبنی بر سفارش مشتری طراحی و ساخته می شوند.


سبد خرید