تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

پیش گرم کن افقی مدل HLP


پیش گرم کن افقی مدل HLP برای پیش گرم کردن پاتیل های حمل مذاب در صنایع فولاد استفاده می شود. عمــل پیش گرم کردن پاتیــل توســط کوره ی گاز مجهــز بــه یــک مشــعل گاز ســوز انجــام می شـود. ایـن کـوره بـه صـورت یـک بشـقابک (Cap) است کـه در مرکـز آن یـک مشــعل احتراقــی قــرار گرفتــه اســت. این پیش گرمکن در در ابعاد و ظرفیت های حرارتی مختلف بسته به خط تولید و سفارش مشتری مبنی بر دمای مورد نیاز و مدت زمان لازم برای گرم شدن پاتیل قابل ساخت و ارائه می باشند.


نوع مشعل مدل مشعل ظرفیت حرارتی (kw) موارد کاربرد
پیش گرم کن صنعتی، گازسوز HLP سفارشی پیش گرم کردن پاتیل های حمل مذاب در صنایع فولاد

در واحـد فولاد سـازی، پاتیل هـای حمـل مـذاب، قبل از بارگیـری مـذاب و بـه منظـور جلوگیـری از شـوک حراراتی تـا دمای ۱۱۰۰ درجــه ســانتیگراد پیش گرم میشــوند. عمــل پیش گرم کردن پاتیــل توســط کوره ی گاز مجهــز بــه یــک مشــعل گاز ســوز انجــام می شـود. ایـن کـوره بـه صـورت یـک بشـقابک (Cap) کـه در مرکـز آن یـک مشــعل احتراقــی قــرار گرفتــه اســت، عمــل پیش گرم کردن پاتیــل را انجـام میدهـد. نصب مشعل های مناسب، درجه حرارت بالا و یکنواخت را در مشعل تضمین می کند. سیستم کنترل مشعل می تواند برای کنترل دمای با نقطه تنظیم ثابت یا با چرخه های گرمایش شیب دار قابل برنامه ریزی طراحی شود. پـس از قرارگیـری پاتیـل در سـکوی مقابـل بشـقابک به صـورت افقی ، بشـقابک بـه جلـو رانـده میشـود تـا در دهانـه پاتیـل قـرار گیـرد و سـپس بـا روشن شـدن مشـعل، عمـل پیش گرمایـش پاتیـل سـرد تـا دمـای ۱۱۰۰ درجـه سـانتیگراد صورت می گیرد ، پاتیل پس از نسوزکاری تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد گرم شده و سپس با یک منحنی حرارتی معین به دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد می رسد.

پیش گرمکن ها در دو مدل افقی و عمودی و در ابعاد و ظرفیت های حرارتی مختلف بسته به خط تولید و سفارش مشتری مبنی بر دمای مورد نیاز و مدت زمان لازم برای گرم شدن پاتیل قابل ساخت و ارائه می باشند.

 

 


سبد خرید